Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwany dalej „Administrator”.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora.

 3. Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora – w celu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej określonych, w szczególności, przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz innymi przepisami prawa, którym podlega Administrator.

 4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Wśród takich podmiotów lub organów mogą być, między innymi: administracja publiczna, sądy, prokuratury, Policja, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz akty wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Administratora.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych, wskazanego w pkt 3.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do realizacji programu dobry start 300+

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczenia programu „Dobry start”.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego– zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do realizacji świadczeń wsparcia kobiet w ciąży

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwany dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczenia

  wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

  „Za życiem”.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych

  osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do realizacji świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwany dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zasiłków dla opiekunów

  wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów– zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji obsługi zasiłków dla opiekunów.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

 6. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom

   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do realizacji świadczeń w ramach programu 500+

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń

  wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

  w wychowywaniu dzieci.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

  w wychowywaniu dzieci – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

 6. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom

   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do realizacji świadczeń alimentacyjnych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń

  wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

  uprawnionym do alimentów – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom

   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do przyznania świadczeń z pomocy społecznej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy

  społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom

   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do wniosku i wydania Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i wydania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwanej dalej Ustawą.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, a następnie dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna, a następnie dane również zostaną usunięte.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

 5. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom

   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwany dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za

  pośrednictwem adresu email inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia bezpłatnej pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń

  wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

  rodzinnych – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla

  realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom

   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, niezbędnym do ustalenia świadczeń dla rodzin zastępczych i innych dot. pieczy zastępczej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za

  pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń dla

  rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych oraz w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

  i systemie pieczy zastępczej – – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-512 Bejsce 252, tel. 41 351 10 10, zwanym dalej „Administrator”.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 411 ust. 10 g Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219).

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania a po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres 10 lat.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 8. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 11. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 13. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Skip to content