DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-25.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,

 • Nie zapewniono innego dostępu do informacji przekazywanych przez różnice w kolorze,

 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,

 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,

 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,

 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,

 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,

 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,

 • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa lub towarzyszy widoczna etykieta tekstowa niezgodna z nazwą programową,

 • Etykiety lub instrukcje nie są dostarczane, gdy treść wymaga wprowadzania danych np. do pól formularzy,

 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2023-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Winicjusz Włosowicz, admin@bejsce.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy  jest przystosowany dla osób z niepełnośprawnością ruchową. Do budynku prowadzi z poziomu ulicy jedno wejście, które jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Przy  schodach wejściowych znajduje się automatyczna platforma-winda. Wszystkie korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wjazd na piętra jest możliwy windą wewnętrzną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Brak pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

 2. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie brailla, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku

  powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 3. Za obiektem znajduje się parking, na którym zostało wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

 4. Wśród pracowników GOPS nie ma osób przeszkolonych z języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.